Regulamin konkursu „Gotuj z TYMbarkiem! ”

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Wafelek Supermarkety Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą: ul. Krakowska 45, 42-200 Częstochowa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000575775, REGON: 150871129, NIP: 5730114285 (zwana dalej Organizatorem).

2. Fundatorem Nagrody w Konkursie w postaci 4000 zł w bonie Sodexo, jest MGD MWS Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Wadowicach, przy ul. Legionów 37, 34-100 Wadowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie , XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000271001, NIP: 5511702355, REGON: 070768005, ( zwana dalej: „Fundatorem”).

3. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (zwany dalej "Regulaminem").

4. Konkurs będzie trwał od 02.03.2020r r. do dnia 31.03.2020r. Okres ten dalej zwany jest "Czas Trwania Konkursu".

5. Sprzedaż promocyjna w zakresie Konkursu rozpocznie się 02.03.2020r. r. o godzinie 00:01 a zakończy 31.03.2020r. o godzinie 23:59, przy czym zakup produktów promocyjnych po dniu 31.03.2020r. oraz przed 02.03.2020r. nie będzie upoważniać do udziału w Konkursie. O spełnieniu warunku zakupu Produktu promocyjnego w terminie Sprzedaży promocyjnej decyduje data i godzina zakupu widniejąca na paragonie fiskalnym zwanym dalej ,, Dowodem zakupu”.

6. Konkurs prowadzony będzie, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie niniejszego regulaminu („Regulamin”).

7. Celem konkursu jest promocja i reklama marki "Tymbark " i „Kubuś”.

8. Sprzedażą promocyjną objęte będą wszystkie produkty marki Tymbark i Kubuś, zwane w niniejszym Regulaminie ,, Produktami Promocyjnymi”, sprzedawane w okresie trwania Konkursu w sklepach, których wykaz stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu, zwanych dalej ,, Punktem Sprzedaży”.

9. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzania Konkursu sprawuje wewnętrzna komisja, powołana przez Organizatora, zwana w dalszej części Regulaminu dalej „Komisją Konkursową”.


§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (zwane „Uczestnikami”), które:

a. dokonają zgłoszenia udziału w Konkursie poprzez dokonanie w okresie wskazanym w § 1 ust. 5, jednorazowego zakupu w Punkcie Sprzedaży za kwotę co najmniej 200 zł, przy czym zakup będzie obejmował Produkty Promocyjne za kwotę co najmniej 25 zł,
b. zapoznają się z zasadami Konkursu oraz z treścią niniejszego Regulaminu, do którego dostęp jest możliwy w siedzibie Organizatora oraz Punkcie Sprzedaży,
c. osoby poniżej 18 roku życia muszą dysponować zgodą opiekuna prawnego na udział w konkursie, przy czym wymóg ten będzie weryfikowany na etapie rozdania nagród; osoby poniżej 13 roku życia są reprezentowane w Konkursie przez opiekunów prawnych.
d. zamieszkują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
3. Poprawne wykonanie zadania konkursowego zwane jest dalej łącznie w niniejszym Regulaminie „Zgłoszeniem”.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Fundatora, a także członkowie ich rodzin. Członkami rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, rodzice małżonków, rodzeństwo małżonków, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:
a. W terminie wskazanym w §1 ust. 5, dokonać w Punkcie Sprzedaży jednorazowego zakupu za kwotę co najmniej 200 zł, przy czym zakup będzie obejmował Produkty Promocyjne za kwotę co najmniej 25 zł; potwierdzonego dowodem zakupu (paragonem/paragonami), zwanym dalej "Dowodem Zakupu" w terminie, o którym mowa w §1 ust 4 Regulaminu,
b. wykonać zadanie konkursowe polegające na wykonaniu fotografii przedstawiającej ugotowane przez siebie danie w towarzystwie produktu/produktów pod marką Tymbark
c. w terminie do 31.03.2020, przesłać zadanie konkursowe na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Uczestnik może dokonać dowolnej ilości Zgłoszeń pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków, o których mowa w pkt 1 powyżej.
3. Każdy Dowód Zakupu Promocyjnego upoważnia do dokonania tylko jednego Zgłoszenia.
4. Uczestnik jest zobowiązany zachować oryginały wszystkich Dowodów zakupu Produktów Promocyjnych, na podstawie których zgłosił swoje uczestnictwo w Konkursie i przedstawić je na żądanie Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z Konkursu zgłoszeń naruszających prawo lub dobre obyczaje, w szczególności zgłoszeń zawierających treści wulgarne, erotyczne, obraźliwe, dyskryminujące, rasistowskie, jak również treści o charakterze religijnym lub politycznym oraz prezentujące sceny drastyczne.
6. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Konkursu potwierdza, że wobec przesłanego zgłoszenia (zadania konkursowego) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz nie narusza ono praw osób trzecich oraz oświadcza, że wszystkie ewentualne osoby widniejące na fotografii wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie.
7. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Konkursu udziela Organizatorowi zgody na publikację przesłanej fotografii (zadania konkursowego) w Internecie, w tym na stronie www.wafelek.pl na potrzeby realizacji Konkursu oraz celu Konkursu, o którym mowa w § 1 ust. 7 Regulaminu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie każdą techniką.
8. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa po zakończeniu trwania Konkursu wyłoni laureata nagrody, zwanego dalej „Laureatem”, kierując się kryterium kreatywności, oryginalności oraz pomysłowości przy wykonaniu pracy konkursowej, a także biorąc pod uwagę zgodność dokonanych zgłoszeń z Regulaminem.

9. Organizator w ciągu 7 dni od zamknięcia konkursu zawiadomi Laureata, za pośrednictwem wiadomości e – mail wysłanej na adres, z którego przysłano zgłoszenie, o fakcie uzyskania prawa do nagrody.

10. W terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania powiadomienia o wygranej zwycięzca zobowiązany jest podać za pośrednictwem wiadomości zwrotnej adres na jaki ma zostać dostarczona nagroda.

11. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora na jego koszt w terminie 21 dni od daty otrzymania danych kontaktowych nagrodzonego, o których mowa w ust. 8.

§ 4 Nagrody
1. Nagrodą w Konkursie jest:
8 bonów o wartości 400zł do wykorzystania na zakupy w sklepach sieci „WAFELEK”
2. Nagroda w Konkursie zostanie wydana Laureatowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w tym w szczególności w oparciu o Ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 1991 r., Nr 80 poz. 350 z późn. zm.).


§ 5 Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu powinny być składane Organizatorowi w formie pisemnej lub w formie wiadomości e- mail wysłanej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Konkursu.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również powód reklamacji i żądanie składającego reklamację.
4. Reklamacje są rozpatrywane przez komisję utworzoną przez Organizatora.
5. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji i powiadomienia Uczestnika o sposobie rozstrzygnięcia w terminie 14 dni od jej otrzymania.


§ 6 Dane osobowe
1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1), informujemy, że
1.1 Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu pn. „Gotuj z TYMbarkiem!” jest Organizator: Wafelek Supermarkety
1.2 Dane osobowe uczestnika są przetwarzane w następujących celach:
a) w celu związanym z organizacją przedmiotowego konkursu, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do konkursu, ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na organizatorze w związku z urządzeniem konkursu i obowiązkami sprawozdawczymi – tj. w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.);
b) w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami uczestników tj. w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora danych osobowych (art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r).
1.3 Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
1.4 Uczestnikowi przysługuje:
a) prawo dostępu do podanych danych osobowych,
b) prawo do żądania sprostowania danych osobowych,
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do żądania przenoszenia danych osobowych.
Uczestnik może, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych osobowych jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami. W takim przypadku administrator danych osobowych nie będzie dalej przetwarzał danych objętych sprzeciwem, chyba, że zaistnieją inne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności składającego sprzeciw lub dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
1.5 Żądanie realizacji praw opisanych w pkt. 1.5 uczestnik może złożyć w następujący sposób:
- na adres mailowy:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres korespondencyjny wskazany w pkt. 1.1.
1.6 Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
1.7 Dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez administratora danych osobowych – Wafelek Supermarkety innym podmiotom tj. w szczególności podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników konkursu, podmiotom realizującym wykonanie nagrody oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie w celu doręczenia nagród, a także podmiotom obsługującym organizatora konkursu prawnie i księgowo. Dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez administratora danych osobowych - Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp.k. do podmiotów świadczących dla niego usługi – organizatora konkursu, podmiotów świadczących usługi IT oraz podmiotów świadczących usługi doradcze w zakresie obrony przed roszczeniami, w szczególności kancelariom prawnym, podatkowym, firmom windykacyjnym, audytorom, ubezpieczycielom, brokerom ubezpieczeniowym.
1.8 Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.
1.10 Do przetwarzania danych uczestników konkursu nie są wykorzystywane systemy służące do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.
§ 7 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.
2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
3. . Regulamin dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz w Punktach Sprzedaży, określonych w załączniku nr. 1 do niniejszego Regulaminu.

Załącznik – lista Punktów Sprzedaży

Załącznik nr 1
LISTA SKLEPÓW SIECI WAFELEK SUPERMARKETY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. w Częstochowie
 
 
1)    42-200 Częstochowa, ul. Al. Niepodległości 48,
2)    42-200 Częstochowa, ul. Norwida 4/6,
3)    42-200 Częstochowa, ul. Sabinowska 211,
4)    42-255 Szczekociny, ul. Konopnickiej 6,
5)    42-255 Szczekociny, ul. Plac Kościuszki 1,
6)    97-420 Szczerców, Klonowa 23,
7)    42-230 Koniecpol, ul. Mickiewicza 22,
8)    42-270 Kłomnice, ul. Częstochowska 3a,
9)    42-425 Kroczyce, ul. PPR nr 5,
10) 29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 47,
11) 28-300 Jędrzejów, ul. Głowackiego 10,
12) 32-340 Wolbrom, ul. Garbarska 37,
13) 42-233 Mykanów, ul. Słoneczna 131,
14) 42-141 Przystajń, ul. Targowa 24,
15) 42-134 Truskolasy ul. Częstochowska 18A,
16) 42-360 Poraj ul. Armii Krajowej 2/4,
17) 32-250 Miechów-Charsznica ul. Miechowska 40
18) 32-310 Klucze ul. Bolesławska 47
19) 42-120 Miedźno ul. Częstochowska 18A
20) 42-130 Wręczyca Wielka ul. 3 Maja 2
21) 42-253 Janów ul. Częstochowska 12
22) 28-340 Sędziszów ul. Dworcowa 27
 

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Zgodnie z RODO przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji umów, zamówień, zleceń oraz dla potrzeb własnych firmy.