REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady prowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą WIELKIE OTWARCIE SUPERMARKETU W RUDNIKACH, zwaną dalej „Akcją”.

 2. Organizatorem Akcji jest Wafelek Supermarkety Gołębiowscy Kawka Spółka Jawna z siedzibą: ul. Krakowska 45, 42 – 200 Częstochowa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000897608, REGON: 150871129, NIP: 5730114285, zwana dalej „Organizatorem”.

 3. Akcja jest przeprowadzana w dniu 23 czerwca 2021r. w godzinach od 8.00 do godziny 19.00.

 4. Akcją objęty jest supermarket sieci sklepów Wafelek Supermarkety, położony w Rudnikach przy ul. Częstochowska 9a, zwany dalej „Sklepem Organizatora”.

§ 2 Zasady Akcji

 1. Akcja skierowana jest do osób fizycznych, pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących Klientami detalicznymi Organizatora (konsumenci), które 13 maja 2021r. w godzinach od 8.00 do godziny 19.00 dokonają zakupów w Sklepie Organizatora.

 2. Pierwszych 100 (stu) Klientów, którzy dokonają zakupu w Sklepie Organizatora, w okresie obowiązywania Akcji zakupów, otrzyma od kasjera podczas dokonywania płatności – wydawaną wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie zakupu (np. paragonem) – CZEKOLADĘ 100G WEDEL

 1. Klient, który w dniu obowiązywania Akcji , do godziny 1900dokona w Sklepie Organizatora zakupów na łącznie najwyższą kwotę otrzyma telewizor Blaupunkt 40” lev tv Kolejny Klient, który dokona w Sklepie Organizatora zakupów na łącznie drugą najwyższą kwotę otrzyma telewizor Blaupunkt 40” lev tvKolejny Klient, który dokona w Sklepie Organizatora zakupów na łącznie trzecią najwyższą kwotę otrzyma telewizorBlaupunkt 40” lev tv Do ustalenia łącznej najwyższej kwoty bierze się pod uwagę wyłącznie paragony o wartości powyżej 50,00 zł (pięćdziesięciu złotych) każdy, z wyłączeniem produktów, o których mowa w ust. 5 poniżej. Warunkiem możliwości odbioru odpowiednio telewizora, pralki albo roweru jest okazanie i wydanie pracownikowi sklepu Organizatora paragonu lub paragonów, potwierdzających dokonanie zakupu wyłącznie w dniu trwania Akcji. Paragony muszą być czytelne tzn. nie mogą być zniszczone w taki sposób, który uniemożliwi identyfikację danych na nich zawartych. Okazanie i wydanie pracownikowi sklepu Organizatora paragonu lub paragonów winno nastąpić bezpośrednio po dokonaniu zakupów, nie później niż do godziny 1900w dniu obowiązywania Akcji. Pracownik Organizatora przyjmując paragony wydaje Klientowi potwierdzenie przyjęcia paragonu lub paragonów, obejmujące: dane Organizatora, numer paragonu oraz jego wartość, oraz sporządza protokół, który winien określać numer paragonu oraz jego wartość. Odbiór telewizora, pralki albo roweru nastąpi wyłącznie w dniu obowiązywania Akcji o godzinie 18.00,w Sklepie Organizatora. Organizator zatrzymuje przekazane dokumenty potwierdzające dokonanie zakupu. Telewizor, pralka albo rower nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy, a nadto nie może stanowić przedmiotu obrotu handlowego innego niż określony w niniejszym Regulaminie.

 2. Z Akcji wyłączone są następujące produkty będące w sprzedaży w Sklepie Organizatora:

  1. napoje alkoholowe, w tym piwo, w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.);

  2. wyroby tytoniowe lub rekwizyty tytoniowe w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1446 z późn. zm.);

  3. produkty lecznicze w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 499 z późn. zm.);

  4. preparaty do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252) oraz przedmioty służące do karmienia niemowląt.

 3. Jeżeli dowód zakupu, w szczególności paragon, będzie obejmować zakup produktów, o których mowa w ust. 4 powyżej, wówczas łączna wartość zakupów Klienta dla potrzeb Akcji zostaje pomniejszona o wartość produktów wyłączonych z Akcji.

 4. Z udziału w Akcji są wykluczone osoby zatrudnione przez Organizatora, w tym pracownicy oraz zleceniobiorcy Organizatora, a także osoby zatrudnione przez inne podmioty współpracujące z Organizatorem przy organizacji niniejszej Akcji, jak również osoby im bliskie. Za osoby bliskie uważa się: małżonka, wstępnych i zstępnych i ich małżonków, rodzeństwo i ich małżonków, powinowatych do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli i ich małżonków oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

 5. Przystąpienie do Akcji jest dobrowolne oraz jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta Regulaminu w całości.

§ 3 Postępowanie reklamacyjne

  1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z organizacją Akcji należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Wafelek Supermarkety Gołębiowscy Kawka Spółka Jawnaz siedzibą: ul. Krakowska 45, 42 – 200 Częstochowa, w terminie do 14 dni od daty zakończenia okresu obowiązywania Akcji – osobiście lub listem poleconym, w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

  2. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.

  3. Reklamacje przesłane po upływie terminów nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania, a o ich wyniku Klient zostanie poinformowany na piśmie przesłanym na adres podany w reklamacji.

§ 4 Polityka prywatności

   1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Akcją Promocyjną organizowaną w supermarkecie sieci sklepów Wafelek Supermarkety, położonym w Pajęcznie przy ul. Olszówki 1 jest Organizator - WAFELEK SUPERMARKETY Gołębiowscy Kawka Spółka Jawna z siedzibą w Częstochowie (42-200 Częstochowa), ul. Krakowska 45.

 1. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych u Organizatora pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korespondencyjnie na adres 42-200 Częstochowa ul. Krakowska 45 z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”.

 2. Dane osobowe Uczestników Akcji promocyjnej będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do podjęcia ewentualnych działań Reklamacyjnych.

 3. Dane osobowe Uczestnika Akcji promocyjnej będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ewentualnych Reklamacji oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

 4. Dane osobowe Uczestnika Akcji promocyjnej nie będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w celu dopasowania treści komunikacji marketingowej albo przygotowania oferty handlowej.

 5. Dane osobowe Uczestnika Akcji promocyjnej nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 6. Uczestnikowi Akcji promocyjnej przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 7. Uczestnikowi Akcji promocyjnej przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

§ 5 Postanowienia Końcowe

   1. Zasady przeprowadzania Akcji określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

   2. Regulamin jest dostępny w czasie trwania Akcji w siedzibie Sklepu Organizatora.

   3. Organizator jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków dla Klientów przystępujących do Akcji.

  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności właściwe przepisy kodeksu cywilnego.

  2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 23.06.2021

ORGANIZATOR

Wafelek Kupuj Nie Marnuj1

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Zgodnie z RODO przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji umów, zamówień, zleceń oraz dla potrzeb własnych firmy.